นโยบายบริษัท


คณะกรรมการ บริษัท มหาชัยฟู้ดส์ จำกัด เชื่อมั่นว่า ระบบและกระบวนการบริหารจัดการองค์กรด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักบรรษัทภิบาล เป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

หลักบรรษัทภิบาลของ บริษัท มหาชัยฟู้ดส์ จำกัด จึงมุ่งเน้นที่บทบาทของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลกิจการที่ดีในประเด็นที่สำคัญๆ อันได้แก่ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของกรรมการด้วยขีดความสามารถเต็มกำลัง ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตน การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน การดำเนินงานอย่างเปิดเผย โปร่งใสและตรวจสอบได้ การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาวให้กับองค์กร และการมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจอย่างครบถ้วน รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ .บริษัท มหาชัยฟู้ดส์ จำกัด ให้ความสำคัญ และจัดให้มีกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้ปลูกฝังจิตสำนึกเรื่อง จริยธรรมธุรกิจในการปฏิบัติต่อลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งขัน สังคม และพนักงาน อย่างมีคุณธรรม บริษัทมีความเชื่อมั่นว่า การกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ประกอบไปด้วย ระบบการบริหารจัดการที่ดี การมีคณะกรรมการและผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีกลไกการควบคุมและการถ่วงดุลอำนาจเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ การเคารพในสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาว,

คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานขององค์กร โดยยึดหลักบรรษัทภิบาล จึงกำหนดนโยบาย กลไกการบริหารและระบบกำกับดูแลเพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่วางไว้ บนแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ยึดมั่นในความโปร่งใส รับผิดชอบ ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยแบ่งเป็น 5 หมวด ดังนี้

 • • สิทธิของผู้ถือหุ้น
 • • การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
 • • บทบาทของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 • • การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส
 • • ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คุณเจริญ รุจิราโสภณ ประธานกรรมการบริหาร

จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ บริษัท มุ่งมั่นในการดำเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล โดยยึดถือหลักความรับผิดชอบ ความโปร่งใส ความเสมอภาค การสร้างคุณค่าของธุรกิจในระยะยาว และการส่งเสริมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ โดยจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจที่บริษัท ยึดถือปฏิบัติ ได้แก่

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ เข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทฯ ใช้ในการดำเนินธุรกิจและใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงานโดยทั่วกัน รวมถึงจัดให้มีการทบทวนเป็นประจำทุก 2 ปี หรือทุกปี ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อปรับปรุงเพิ่มเติมนโยบายและข้อปฏิบัติให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพื่อให้ทันกับสภาวการณ์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้จรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับทบทวนปี 2561 นี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • • มีความรับผิดชอบต่อผลการตัดสินใจและการกระทำของตน (Accountability)
 • • มีความโปร่งใสและเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา (Transparency)
 • • ปฏิบัติต่อทุกฝ่ายอย่างเสมอภาคและยุติธรรม (Equitable Treatment)
 • • มุ่งสร้างคุณค่าของธุรกิจในระยะยาวแก่ผู้มีส่วนได้เสีย (Long-Term Value-Added Creation to Stakeholders)
 • • ส่งเสริมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Promotion of Best Practices)
คุณเจริญ รุจิราโสภณ ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท มหาชัยฟู้ดส์ จํากัด จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานในระดับสากล ซึ่งจะเอื้อประโยชน์ต่อการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและให้ผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยมีการบริหารงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี คณะทำงานบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ จึงกําหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง ดังนี้

ปรัชญา


บริษัทมีความเชื่อมั่นและตระหนักในความสําคัญของการบริหารและการควบคุมความเสี่ยงที่ มีประสิทธิภาพในอันที่จะทําให้บริษัทสามารถดําเนินธุรกิจอย่าง มั่นคงและต่อเนื่อง มีความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยใช้เป็นเครื่องมือทางการบริหารที่ช่วยเพิ่มโอกาสแห่งความสําเร็จให้แก่บริษัทมากที่สุด ลดโอกาสของการล้มเหลวและความสูญเสียให้เหลือน้อยที่สุด รวมทั้งลดความไม่แน่นอนในผลการดําเนินงานโดยรวมของบริษัท อันจะนําไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท บริษัทมีความเชื่อมั่นและตระหนักในความสําคัญของการบริหารและการควบคุมความเสี่ยงที่ มีประสิทธิภาพในอันที่จะทําให้บริษัทสามารถดําเนินธุรกิจอย่าง มั่นคงและต่อเนื่อง มีความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยใช้เป็นเครื่องมือทางการบริหารที่ช่วยเพิ่มโอกาสแห่งความสําเร็จให้แก่บริษัทมากที่สุด ลดโอกาสของการล้มเหลวและความสูญเสียให้เหลือน้อยที่สุด รวมทั้งลดความไม่แน่นอนในผลการดําเนินงานโดยรวมของบริษัท อันจะนําไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท

นโยบาย


 • • ส่งเสริมวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างความเข้าใจ จิตสํานึก และความรับผิดชอบร่วมกันในเรื่องความเสี่ยง การควบคุม และผลกระทบของความเสี่ยงต่อบริษัท ในกระบวนการบริหารและปฏิบัติงานทั่วทั้งบริษัท
 • • ให้มีกระบวนการ แนวทาง และมาตรการในการบริหารความเสี่ยง ที่มีคุณภาพเหมาะสมในระดับสากลและเพียงพอ รวมถึงการบ่งชี้ วิเคราะห์ ประเมิน จัดลําดับ จัดการ ควบคุม ติดตาม รายงาน ประเมินผล และสื่อสารให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ และปฏิบัติทั่วทั้งบริษัท
 • • ให้มีการวัดผลความเสี่ยงทั้งในเชิงคุณภาพ เช่น ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ของบริษัท และเชิงปริมาณ เช่น ผลขาดทุน การลดลงของรายได้ การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่าย โดยพิจารณาจากโอกาสที่อาจเกิดขึ้นและผลกระทบ
 • • ให้มีการกําหนดเพดานความเสี่ยง (Risk Limit) เพื่อจํากัดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ภายในระดับที่บริษัทสามารถยอมรับได้ รวมทั้งกําหนดเหตุการณ์หรือระดับความเสี่ยงที่เป็นสัญญาณเตือนภัย (Warning Sign) ให้ผู้ปฏิบัติงานดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อไม่ให้ความเสี่ยงเกินกว่าระดับเพดานความเสี่ยงที่กําหนด
 • • ให้มีระเบียบการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานถือปฏิบัติ อันเป็นการควบคุมความเสี่ยงจากการดําเนินงาน

แนวทางในการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้

 • • กําหนดวัตถุประสงค์ในการดําเนินงานของบริษัท
 • • ระบุบ่งชี้ี้ความเสี่ยงและเหตุแห่งความเสี่ยง
 • • วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลําดับความเสี่ยง
 • • กําหนดเกณฑ์และวิธีการควบคุมความเสี่ยง
 • • กําหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง
 • • ติดตามผล จัดทํารายงานและประเมินผล
คุณเจริญ รุจิราโสภณ ประธานกรรมการบริหาร

การทุจริตและคอร์รัปชั่น (Corruption) หมายถึง การใช้ตำแหน่งอำนาจหน้าที่ที่ได้มา หรือการใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ในทางมิชอบ การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญา มอบให้ ให้คำมั่น เรียกร้อง หรือรับ เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน คนรู้จัก หรือผลประโยชน์อื่นใดอันมิควรได้ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ของผู้อื่น เช่น การติดสินบนเจ้าพนักงานด้วยการชักชวน การเสนอ การให้ หรือการรับสินบน การให้คำมั่นสัญญา ทั้งที่เป็นเงิน สิ่งของ สิทธิประโยชน์อื่น การมีผลประโยชน์ทับซ้อน การปกปิดข้อเท็จจริง หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งขัดต่อศีลธรรม และจรรยาบรรณที่ดี กับหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือบุคคลผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรง หรือทางอ้อม เพื่อให้หน่วยงานหรือ บุคคลนั้น ละเว้นจากการปฏิบัติหน้าที่ที่ถูกต้องตามหลักปฏิบัติที่ได้กำหนดไว้

นโยบาย

ห้ามคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท กระทำการอันใดที่เป็นการเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ เพื่อประโยชน์ทางตรง หรือทางอ้อมต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก ไม่ว่าตนจะอยู่ในฐานะเป็นผู้รับ ผู้ให้ หรือผู้เสนอให้สินบน ทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน แก่หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชน ที่บริษัทได้ดำเนินธุรกิจหรือติดต่อด้วย โดยจะปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด

การขอคำแนะนำ ผู้ใดมีข้อสงสัยหรือต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น สามารถปฏิบัติได้ ดังนี้

1) ขอคำปรึกษากับฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์และบริหารงานทั่วไป โดย
          o โทรศัพท์ 02-339-3960 ต่อ 6521
          o ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ anticorruption@mfood.co.th
          o ส่งจดหมายทางไปรษณีย์ตามที่อยู่
               บริษัท มหาชัยฟู้ดส์ จำกัด
               เลขที่ 71/11 หมู่ 6 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
          o ส่งจดหมายใส่ในกล่องรับความคิดเห็น
2) ผู้ขอคำแนะนำสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ แต่อย่างไรก็ตามการระบุชื่อผู้ขอคำแนะนำ จะทำให้สามารถสื่อสารข้อแนะนำตอบกลับถึงผู้ขอคำแนะนำได้โดยตรง และรวดเร็ว
     การร้องเรียนและแจ้งเบาะแส หากผู้ใดมีเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ หรือได้รับความไม่เป็นธรรมจากการปฏิบัติงานของพนักงาน หรือพบเห็นระบบการควบคุมภายในที่บกพร่องของบริษัทฯ สามารถแจ้งเบาะแสมายังบริษัทได้ ดังนี้
          o ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ auditcommittee@mfood.co.th
          o ส่งจดหมายไปรษณีย์ถึงประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
               บริษัท มหาชัยฟู้ดส์ จำกัด
               เลขที่ 71/11 หมู่ 6 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

คุณเจริญ รุจิราโสภณ ประธานกรรมการบริหาร

เอกสารประกอบ


Top